คุณได้ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในการสำรวจครั้งนี้ บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตท่านจะสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลในแบบสำรวจครั้งต่อไป

Declined