ขอขอบคุณที่ท่านสนใจตอบแบบสำรวจงานวิจัยของเรา

แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เราได้ผลการตอบรับจากแบบสำรวจเพียงพอแล้วสำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ ซึ่งทางเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในครั้งนี้ บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตท่านจะสละเวลาเพื่อให้ข้อมูลในแบบสำรวจครั้งต่อไป

Quota Full