Part Time-Data Processing

พนักงานคีย์/โค้ด ข้อมูล

  • สามารถปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า
  • บุคลิกภาพดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดชัดเจนเข้าใจง่าย
  • มีความละเอียดรอบคอบซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
  • มีความอดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ตัวเลขได้คล่อง
  • มีประสบการณ์ในงานคีย์/โค้ดข้อมูลด้านการวิจัยหรืองานด้านสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

  • 1.รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้วจำนวน 1 ใบ
  • 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • 3.สำเนาใบวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)