• ข้อตกลงการใช้

  การใช้งานของท่านสำหรับเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ซึ่งได้ชี้แจงและอธิบายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอินโฟเสิร์ช จำกัด

  ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนจากเว็บไซต์ ท่านยอมรับที่จะให้อีเมลของท่านสำหรับการรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์

  ในกรณีที่ท่านเลือกทำแบบสอบถามจากเว็บไซต์ ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันบุคคล ซึ่งเมื่อท่านทำการยืนยันบุคคลแล้วถือว่าท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เว็บไซต์ซึ่งข้อมูลถือว่าเป็นข้อมูลทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว แต่เพื่อตอบสนองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ทางบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลท่าน

  ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนท่านยินยอมที่จะได้รับอีเมลจากเว็บไซต์

 • การเป็นสมาชิก

  1. การสมัครสมาชิกจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
  2. การสมัครสมาชิก Infosearch Online Panel จะไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดๆ
  3. สมาชิกต้องเก็บข้อมูลบัญชีอีเมล และ/หรือ รหัสผ่านไว้เป็นความลับ
  4. ห้ามไม่ให้ส่งต่อ/โอน/ย้าย/เปลี่ยน บัญชีอีเมล และ/หรือ รหัสผ่านผู้ใช้งาน แก่บุคคลอื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ
  5. สมาชิกสามารถมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
  6. การยกเลิกการใช้งานสมาชิกสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยที่ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบออกจากระบบและคะแนนสะสมก็จะไม่สามารถใช้แลกของรางวัลได้อีก
  7. สมาชิกจะต้องร่วมตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจและไม่มีอคติ

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

  ข้อมูลของสมาชิกจะไม่ถูกส่งมอบให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก ในกรณีที่เราจะส่งมอบข้อมูลของสมาชิกให้แก่บุคคลที่สามโดยต้องมีการตกลงรักษาความลับกับบุคคลที่สาม ในการนำข้อมูลไปใช้ทางสถิติจะไม่มีการแสดงตัวตนของเจ้าของข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ผลโดยภาพรวมเท่านั้น
 • การร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลที่อาจมีการร้องขอให้เปิดเผยได้ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ระบุผ่านทางเว็บไซต์ และข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับผ่านทางการตอบแบบสอบถาม
 • การแก้ไขข้อตกลง

  ทางบริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั่วไปหรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
 • ข้อห้ามที่สมาชิกไม่พึงกระทำ

  1. การกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ
  2. การกระทำที่ขัดกับกฎเกณฑ์และจริยธรรมในสังคม
  3. การกระทำที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Infosearch Online Panel หรือสมาชิกท่านอื่น
  4. การกระทำที่เป็นการรบกวนการปฎิบัติงานของ Infosearch Online Panel
  5. การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งในการลงทะเบียนและการตอบแบบสอบถาม
  6. การกระทำที่ขัดแย้งกับ “การเป็นสมาชิก”
  7. การเปิดเผยเนื้อหาในแบบสอบถามต่อบุคคลที่สาม
  8. การพยายามใช้อุบายต่อระบบคะแนน และระบบการแลกขงรางวัล
  9. การใช้เว็บไซต์เพื่อหาประโยชน์หรือผลกำไรในทางที่ผิดกฏหมาย
  10. การกระทำอื่นใดที่บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัดเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร

นโยบายความเป็นส่วนตัว